Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

De makers van deze website zijn niet verantwoordelijk voor het door derden geplaatste materiaal. De makers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op eigendomsrechten.  Als u van mening bent dat er materiaal van u op onrechtmatige wijze wordt gebruikt, neemt u dan aub direct contact met ons op.

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Het delen van ingediende gegevens en materiaal
De kern van het project bevrijdingsalbum.nl / bevrijdingsalbumlimburg.nl (kortweg ‘Bevrijdingsalbum.nl’) draait om het delen van gegevens die door deelnemers aan het project worden toegevoegd. Deelname betekent dat de indiener door in te dienen hiermee expliciet instemt en dus ook instemt met het delen van de informatie en het beeldmateriaal via de site en via publiciteitsmedia verband houdend met het project Bevrijdingsalbum.nl.

Deelname
Deelname betekent dat je als indiener hiermee expliciet instemt en dus ook instemt met het delen van de informatie en het beeldmateriaal via de site en via publiciteitsmedia verband houdend met het project bevrijdingsalbum. Indien je minderjarig bent moet je toestemming vragen aan een ouder of voogd om informatie en materiaal te mogen delen via dit album. Deelname betekent dat je erkent deze toestemming te hebben ontvangen.

Auteursrecht op het ingediende materiaal
Indien u geen rechthebbende bent met betrekking tot het auteursrecht (‘copyright’) over het ingediende materiaal dient u zich ervan te vergewissen bij de rechthebbende(n) dat u toestemming heeft voor het gebruik. Bevrijdingsalbum.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld: alle getoonde informatie en materialen worden getoond onder de verantwoordelijkheid van de indiener. Voor eventuele claims met betrekking tot auteursrecht verwijst Bevrijdingsalbum.nl dus door naar de indiener.

Persoonsgegevens die wij verwerken en bijbehorende grondslag
Website:

IP-adres.
Bevrijdingsalbum.nl maakt gebruik van IP-herkenning, uw IP-adres (uniek nummer van uw internet-adres) wordt gerekend tot ‘persoonsgegevens’. IP-herkenning is nodig om de veiligheid van onze site te waarborgen en bezoek vanaf verdachte / onveilige IP-adressen te weren. Daarnaast gebruiken wij Cookies (zie verderop), die helpen om de site te verbeteren en het bezoek te meten.

Cookies
Bevrijdingsalbum.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Internetbrowser en apparaat type.
Bevrijdingsalbum.nl ontvangt deze gegevens (besturingssysteem en schermresolutie) ten behoeve van optimalisering van de site.

Gegevens t.b.v. analyse
Wij gebruiken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens anders dan de hiervoor vermelde. Een uitzondering is het gebruik van cookies en IP-adresgegevens ten behoeve analyse software voor de optimalisering van onze site en het meten van effecten van eventuele campagnes. Dit doen wij met Google Analytics. Google analytics-gegevens zijn door ons afgeschermd en geanonimiseerd en beantwoorden aan de AVG eisen (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wet waar het allemaal om draait). Het IP-adres wordt gemaskeerd en is dus deels versleuteld / onzichtbaar gemaakt en zodoende niet herleidbaar, er is een verwerkersovereenkomst met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Sociale media:

Met betrekking tot onze Sociale Media pagina’s (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Flickr etc.) gelden de aldaar in de gebruiksvoorwaarden omschreven privacyvoorwaarden, met dien verstande dat Bevrijdingsalbum.nl de privacy waar mogelijk heeft gemaximaliseerd zover als onze persoonlijke instellingen van deze media dit toelaten.

Gegevens ten behoeve van onze mailings: Voornaam, Achternaam, e-mailadres.
Grondslag: deze gegevens zijn van belang om u – uitsluitend op uw verzoek / na uw toestemming – mailings te sturen via e-mail. Voornaam en achternaam zijn overigens “niet verplichte velden” deze hoeft u dus niet in te vullen om onze mailings te ontvangen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt als boven omschreven en ze worden ook op geen enkele wijze gedeeld met derden. De gegevens worden gedurende vijf jaar gebruikt, aan het eind van die periode ontvangt u de mogelijkheid zich opnieuw aan te melden voor de nieuwsbrief.

Overige

Contactformulier en zakelijke relaties
Naam en e-mailadres en facultatief adresgegevens, telefoonummer alsmede een vrij in te vullen tekstvenster met toelichting. Ten behoeve van het leggen van contacten met personen in functie bij instanties en bedrijven, danwel als eenmanszaak of als privépersoon: uitsluitend met als doel zakelijke transacties (diensten, wederdiensten). Indien daadwerkelijk diensten worden overeengekomen worden de gegevens tevens gebruikt voor verzekeringsdoeleinden. Bewaartermijn van gegevens: zie onder.

Toestemming
Het beheer van onze online communicatie is gedelegeerd aan bicmultimedia.nl (Bureau Interactieve Communicatie – BIC) te Bemelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@bicmultimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bevrijdingsalbum.nl neemt nimmer besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Website (publiek):
Behoudens de gegevens, samenhangend met het ingediende materiaal (zie boven) bewaart Bevrijdingsalbum.nl overige persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
e-mailadres gedurende maximaal 5 jaar. Na 5 jaar zullen we een gerichte mailing doen waarmee u zich opnieuw dient aan te melden.

Contactformulier:
De gegevens zoals door u verstrekt worden door ons minimaal 7 jaar bewaard, omdat de belastingdienst die periode hanteert met betrekking tot als bewaartermijn van administraties i.v.m. mogelijke controle achteraf.

Interne systemen (relaties):
Onze zakelijke relaties houden wij bij in een volkomen van internet afgescheiden systemen. Deze gegevens zijn op geen enkele wijze online toegankelijk voor derden. Grondslag: de gegevens zijn noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering c.q. om onze zakelijke verplichtingen na te komen. Deze gegevens bewaren wij gedurende minimaal 7 jaar omdat dit de periode is die de belastingwet ons oplegt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bevrijdingsalbum.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verantwoordelijke: info@kfproductions.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bevrijdingsalbum.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, u vertegenwoordigende persoon of organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de verantwoordelijke: info@kfproductions.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken zwart, zodat ze onleesbaar zijn: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
We willen u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanspreekpunt

Het beheer met betrekking tot de privacy ligt bij KFinHeritage, bureau voor erfgoedcommunicatie te Geulle info@kfproductions.nl